logo

Prenzipal Adibir web Escribe-nos Rechistra-te Nobedaz
A tuya finestra
Comunicazión presentada en a "III Trobada d'Estudios e Rechiras Arredol de l'Aragonés", por Chabier Tomás Arias y Chusé Raul Usón, con o tetulo "Bellas considerazions sobre criterios en a estandarizazión de l'Aragonés"

 
1. Introduzión

O común deseyo que dende fa años nos anima á prebar de conoxer millor l’aragonés nos empentó á demandar senglas becas d’imbestigazión es años 1999 e 2000 con a primera intenzión de fer un treballo de campo sobre as parlas d’as montañas sobrarbencas (1). O quefer nuestro fue cambiando as miras seguntes aumentaba o numbro d’encuestas e constatabanos a penible situazión d’uso de l’aragonés –ya cuasi terminal en muitas zonas–, de tal forma que o que naxió con unas miras concretas se tornó con delera en una animosa dezisión per rescatar toz es elementos lingüisticos que han carauterizato dica no fa guaires años a zona d’estudio, perque en biyebanos a tremenda urchenzia e yeranos consziens que dimpués sería ya bien tardi.

  Con ixe esprito faziemos bel zentenar d’encuestas que nos fuen dando una serie de datos no guaire conoxitos dica agora e que se repetiban, més que més entre os informadors més biellos, de traza contina. Ta par d’alabez bidon a luz es dibersos bocabularios d’o Estudio Filológico de Aragón de Benito Coll, recuperatos per José Luis Aliaga (2) e tamién per aquellas embueltas conoxiemos, grazias á ra fayena d’Óscar Latas, es treballos ineditos de Jean Joseph Saroïhandy (3). En que fuemos contrastando as coinzidenzias d’os datos nuestros con muitos d’ixas obras –feitas totas á ra fin d’o sieglo XIX e as dos primeras decadas d’o XX– o nuestro animo se bido encara més enguizcato á afundir en a nueba endrezera diacronica d’imbestigazión que nos ebanos marcato e dezidiemos de prolargar motu proprio es treballos de campo dica o día de güe (4).  

Tanto en os nuestros treballos de campo en Sobrarbe como tamién en os debanditos estudios que se son rescatando de l’oblido, amanexen en zonas á saper qué amplas una serie d’elementos que no se troban mica en o tipo d’aragonés que aprendiemos en os nuestros años mozos, en ixa mena d’aragonés qu’encara s’amuestra agora. D’a mesma forma pasa en os estudios diacronicos que, en zagueras, femos de l’aragonés baxorribagorzano, an ban amanexendo ixos mesmos elementos que, antiparti, se rechistran ya en os testos antigos d’a Ribagorza, como as pastoradas. Ixe conchunto de datos fa que siga inadecuato considerar-los, á istas altarias, como meras carauteristicas locals. Tot apunta á que, lo menos en Sobrarbe e Ribagorza, fuen chenerals (5).

A més gran parti de nusaltros no semos aragonesofonos natibos, e isto fa comprensible que as prebatinas d’estandarizazión feitas en istas tres decadas tiengan no pocos foratos. A nuestra propia esperenzia presonal en os zaguers años bien siga amostrando, escribindo, charrando con natibos e traduzindo, ha feito que, en zagueras, nos planteyemos un exerzizio desapasionato d’oserbazión, prebando de no estar condizionatos per ixos foratos, mancanzas u erranzas que dimanan bien d’una falta d’estudios d’a luenga, bien d’un conoximiento no patrimonial d’ísta u d’una bisión localista.

Creyemos que agora semos en un momento clau ta ro futuro de l’aragonés, cretico dirinos, ya que puede estar zerca o día en que calga lebar a luenga ta ras escuelas e altros ambitos d’a soziedat. Con una enchaquia asinas cal fer entre toz os interlocutors, capables lingüisticamén, un debate d’autocretica sobre o prozeso de fixazión d’una luenga estándar. Creyemos que as zircunstanzias soziopoliticas d’Aragón en os años sitanta fazioron que s’autuás con premura e s’omitisen bels criterios en a confegurazión d’una koiné aragonesa. Sobre ista custión abundaremos més dimpuesas, proposando una serie de criterios bien concretos que pueden estar un punto de reflesión ta amillorar ixa estandarizazión.

Tamién semos sabedors que l’aplicazión que uns cuantos femos en os nuestros testos e traduzions de toz ixos elementos que ban surtindo en as dibersas imbestigazions ha creyato bel desasusiego e barios debates, prezisamén perque istas nobedaz que femos serbir gosan salir-se-ne d’ixe modelo d’estándar que ye estato a unica referenzia en ixas tres decadas e que á mida que conoxemos millor a luenga istorica aparex encara como un protoaragonés común, sin acabar de fer. Ye un inmenso iceberg d’o que només biyebanos acucutar a punteta, e sólo que con ixa puntirrina s’ha feito tot sin capuzar-nos á contemplar embabiecatos o gran e beroyo troz que s’escapaba á ra nuestra güellada, o troz que prezisamén fa que a parte bisible flote. Manimenos emos de dixar claro que os alazez son buens e que trenta años son encara bien poqueta cosa en a recuperazión d’un idioma tan minorizato como ro nuestro.

O zierto ye que contina constatando-se un bel caos lingüistico en a estandarizazión d’a luenga aragonesa, caos sobre o que cal autuar con determinazión (6). Un quefer como ixe només puede fer-se afundindo en as radizes d’os parlars patrimonials, indagando no sólo que en a sincronía d’a luenga sino sobre tot en a diacronía. D’a mesma forma, e tanto més que ixo, intresa dixar d’abocar, como dica güe, tota l’atenzión en o lesico e meter cullarada –d’una bez e con rasmia– á ra semantica d’ixe lesico asinas como a morfolochía e a sintasis d’a luenga, perque prezisamén ye en istos tres puntos an o nuestro aragonés común, á mesura que estudiamos as parlas –bibas u agonicas– aparex á ormino como una creyazión feble u, en seguntes que casos, protesica, lueñes encara de recullir o erenzio que 1.100 años de romanze aragonés nos han dixato.

Ye menister continar en a endrezera d’ir creyando ros materials que en uns años premitan posar es alazez d’una gramatica e un dizionario normatibos. A unica gramatica d’a que se disposaba dica agora yera una primera ferramienta que ye l’alazet sobre o que cal fer paretazo, encara que no ye una gramatica normatiba (7), se trata d’un estudio descriptibo, e d’a bisión concreta d’un autor en o tiempo. En cuanto á os dizionarios o panorama no se’n sale d’o –per exemplo– dialeutalismo u d’os conzietos presonals (8). B’ha altras bisions d’o tema, e d’ixo se trata aquí: de creyar debate, de treballar en o consenso. B’ha altras bisions e cuentra més ne b’aiga millor ta toz, pero sobre tot millor ta l’aragonés.

As considerazions que siguen son doncas o fruito d’un prozeso presonal de debate e cretica que nos ha feito tener una serie de reflesions que queremos fer partezipes á totas aquellas presonas que se preocupan per o futuro de l’aragonés. De garra traza no deseyamos que l’aragonés contine en a precariedat zientifica per més tiempo, sin cuadros, sin chen parata. Més que os particularismos presonals u asoziatibos arredol de l’aragonés, ye a propia luenga o que nos procupa. Queremos que a luenga aragonesa perbiba e lo faiga con fidelidat á ras suyas radizes montañesas e istoricas, ligatas á toz es elementos que l’han carauterizata en o marco d’as luengas romanicas. Tot ixo només ye posible bastindo un aragonés común con criterios zientificos, un aragonés de conzierto lingüistico, no pas de conzieto lingüistico.

2. A istoria d’a estandarizazión de l’aragonés dica güe

No ye posible –ni chusto– comentar ixos dezisibos años que belún ha clamato os d’a Renaxedura de l’aragonés, sin fer una güellada istorica e repasar cuálas son as primeras prebatinas que apuntan enta o naximiento d’una conzenzia lingüistica. En bellas comunidaz con una luenga propia, como per exemplo a catalana u a basca, a promozión d’a luenga e cultura autotonas fue a consecuenzia d’un erenzio anterior que medra e s’acorpora en o romantizismo e o rechionalismo.

En Aragón, os primers siñals de conzenzia lingüistica ban muito ligatos á ro nuestro bezín istorico e naxen prezisamén en os territorios de buega con o catalán. Cal buscar l’orichen d’ixe prozeso en o escubrimiento zientifico de l’aragonés á cargo de Jean-Joseph Saroïhandy, que á ra fin d’o sieglo XIX, acude enta tierras altoaragonesas á demanda de Joaquín Costa, e lo fa con un primer biache en 1896 enta Graus, Estadilla e Fonz. O lingüista franzés s’entrebistará en os primers años d’o sieglo XX con una serie de presonas sin as cualas güe ye imposible poder capir a istoria de l’aragonés. Asinas, entre os dibersos interlocutors de Saroïhandy en Graus trobamos á Dámaso Carrera, arredol d’o que se s’arroclarán una serie d’escritors locals (9), tamién bi ye, entre altros, o estadillano Cleto Torrodellas, autor d’una popular obra que s’esparde luego entre as chens de Ribagorza e d’o Sobrarbe e o binefarense Benito Coll.

Pero de tot ixe bullir cultural ye menister emponderar o feito de que ye alabez cuan un d’ixos interlocutors de Saroïhandy, l’abogau binefarense Benito Coll y Altabás, fillo d’una ribagorzana de Fonz, e casato tamién en segundas nunzias con una muller d’ixa billa, amés de prenzipal informador lingüistico de Menéndez Pidal en l’Alto Aragón, creya o E.F.A. e parla en os suyos escritos d’o menister de fer una mena d’Academia ta l’aragonés e de trigar d’entre os dibersos dialeutos un que se constituiga como referenzia culta e literaria de totas as parlas altoaragonesas (10).

De modo que ye en o binomio Saroïhandy-Coll an se bei una primera e clara intenzión lingüistica d’intrés per l’aragonés, intenzión de tot inedita dica ixos momentos. Pero as zircunstanzias istoricas per toz conoxitas ferán que ixa nobedosa autitut s’alborte e a dinificazión de l’aragonés torne á zapucar-se en una espesa guambra d’oblido, dica fa trenta años.

A fin d’ixe prolargato suenio en que, bien graficamén, podemos dizir que a conzenzia de luenga e cultura aragonesas dormiban á garrón caito, s’ha de capir tamién adintro d’un altro marco soziopolitico. Un marco bien concreto e diferén d’ixe altro d’os años 20 e 30. Os años setanta son años febrils, a epoca d’una conchuntura de cambio e de transizión enta una soziedat que se deseya nueba e que focha per fuyir de tan letal letargo cultural. Per toz es cabos se sonsonia que o franquismo ba á espritar e una serie de custions sozials que yeran latens, adurmiertas u amagatas, ban surtindo á poquet á mesura que s’atisba ra fin d’o rechimen autocrata. Ye alabez cuan se torna á parlar de dinificazión e estandarizazión de l’aragonés, pero ista bez ye una reaparixión, como imos á biyer, bien diferén d’ixa altra que, ¡ai!, as malfeitas d’a istoria tornoron natiza. Será diferén o espazio sozial an que se chesta, pero tamién lo será o espazio cheografico que l’aculle.

En ista ocasión o intrés per l’aragonés no naxerá en o sino de familias con miembros aragonesofonos, ni en un territorio de luenga aragonesa. Tot ixo, como imos á biyer, acabará condizionando ros años posteriors. Manimenos, cal dizir en primeras, que o prenzipal barrache, o primer elemento alberso ta lo futuro de l’aragonés se troba en bels representans d’o mundo academico, pos en cuentas d’un quefer fecundo como lo que exerzioron Saroïhandy e Coll, nos trobaremos ista bez debán d’un seutor d’a Universidad de Zaragoza deutora d’una filolochía muito mediatizata per as zircunstanzias politicas d’o franquismo, tancata en ella mesma. L’aragonés se i beirá siempre en funzión d’o español esconoxendo u inorando a fundamental contrebuzión de Saroïhandy e as angluziosas miras e treballos iniziatos per Benito Coll e o suyo E.F.A.

Con tot e con ixo, ye de bels alunnos, Nagore e Vázquez, formatos en ixa instituzión e disconformes con l’amostranza ofizial, an se tornará a sentir de nuebas a boz d’a dinificazión d’a luenga. Per aquellas embueltas, en tierras de luenga aragonesa, en L’Ainsa, aparex a boz d’a primera presona que fa suyo l’aragonés e fa es posibles per charrar en a luenga d’os suyos alunnos montañeses. Será o primer neofablador de l’aragonés: Ánchel Conte. A trobada entre ixos pioners ye un asunto de muito intrés pero se trataría d’un tema ta altro treballo, pos agora només nos intresa siñalar istos feitos e situar-los en relazión con es anteriors. Sólo asinas aconseguiremos una ambista plazentera d’o tema que nos ocupa.

Á escarramanchons d’os años sisanta e setanta d’o sieglo XX, se produz doncas, un nuebo despertar lingüistico. A esfensa d’a fabla aragonesa en ixos primers años ba muito parella en primeras, mesmo en o propio nombre de fabla, á la produzión literaria d’o poeta cheso Veremundo Méndez. A nueba situazión reibindicatiba que se creya arredol de l’aragonés ba ligata á una bisión concreta d’un rolde d’inteleutuals urbanos, que encara que no tiengan l’aragonés como luenga natiba, li dan balor, quieren conoxer-lo e dar-lo á conoxer. Son años muito marcatos per a eferbeszenzia politica, a transizión, l’aragonesismo... tan marcatos que ixa dinamica de cambio condiziona en gran mida o caldo sozial que s’apuntará á ixa nueba dinificazión de l’aragonés. Aquella entusiasta colla prebará de retrobar ixe aragonés irredento que en bella mida s’encarna en a fegura local de Veremundo pero tamién en o espazio bital d’os nuebos baledors d’a fabla aragonesa (11). Ye iste un punto ta nusaltros d’espezial relebanzia, sobre o que imos á tornar cuan parlaremos d’os criterios que postulamos, en espezial o soziolingüistico, ya que iste treballo ye més que més una bisión soziolingüistica d’o tema. Perque creyemos que aquí ye prezisamén an s’orichinan e residen belunas d’as custions que imos á considerar.

En 1971 Francho Nagore publica o poemario Sospiros de l’aire, obra que pasa cuasi desaperzibita d’o conchunto sozial, pero que constituirá a primera proposizión d’una estandarizazión de l’aragonés, o primer farfallar an que se sonsonia o futuro d’a estandarizazión. Será á l’altro año cuan o emblematico libro d’Ánchel Conte, No deixez morir a mía voz, rezebirá una respuesta més asperanzadera, acotolando-se en pocos años. Á istas dos señeras feguras, cal adibir amés a d’Eduardo Vicente de Vera, autor d’as primeras prebatinas d’una prosa estándar en a clamata fabla aragonesa. Se nos posasenos á analizar a produzión d’ixos tres autors (cosa que no pretendemos agora: ya abrá tiempo ta fer-lo) beirinos en qué mida l’aragonés que fan serbir bebe d’as fuens ozidentals, més en concreto d’o subdialeuto cheso con tintes pandicutos, e como se delata en ixos testos no ya o inebitable feito de que o castellano siga ra luenga materna d’os tres, sino –espezialmén en Vicente de Vera– como s’ebidenzia encara a forma en que ísta mediatiza a estrutura d’ixe primer modelo d’aragonés.

Uns años dimpués, en abiento de 1974, se ferá a istorica reunión d’a peña El cachirulo, en que s’adoutará de forma probisional a ortografia de l’aragonés, ixa trobada tamién merexería un treballo esprés, en a péndiz final ya femos bellas reflesions sobre a ortografía aprebata. O que nos intresa siñalar agora ye o feito de que en pocos años, e con o poco que se teneba, s’enchega una campaña de reibindicazión e conzenziazión: á ixos libros e a ortografía sigue un enantato prozeso de conformazión d’un proto-estándar, en 1976 se fan as primeras clases de fabla aragonesa en Samianigo e Biescas, se funda ixe mesmo año o Consello d’a Fabla Aragonesa, se publican es cursos d’El Noticiero e en Zaragoza se creya a Colla Chobenil d’a Fabla que dimpués será o Ligallo de Fablans de l’Aragonés.

En os primers años s'inzide muito en a dibulgazión e a custión politica arredol de l'articlo seteno d'o estatuto. Desgraziatamén l'aragonesismo no s'embreca guaire, ni os politicos, només trobamos bella eszeuzión, como a d’Eloy Fernández Clemente que acullirá en a Gran Enciclopedia Aragonesa que diriche, un nuebo tratamiento de l’aragonés en a pluma de Francho Nagore (12). Manimenos ta ra més gran parti d’a progresía zaragozana e d’a intelichenzia cultural urbana, como a canción aragonesa u a chen d’o zerclo d’Andalán, l’aragonés e a suya dinificazión ye poco menos que una custión pintoresca, u simplamén b’ha qui mesmo se’n fote. Per cuentra, en o costato de qui sí creye en a recuperazión d’o patrimonio lingüistico, bi abrá qui no pocas begatas gosará trafucar fabla con politica, politizando-se á escape a imachen de l'aragonés, dica güe, e tot fendo-lo ferramienta d’o nazionalismo de cuchas, pribando asinas una sozializazión ampla. En efeuto, ye aquí an trobamos a primera gran erranza d’estratechia perque ixa entibocata autuazión produz de camín una incapazidat d'unibersalizar l’aragonés. Ye, ni més ni menos, reproduzir o fallo en que han caito muitos esfensors d’o basco. Naturalmén isto afundará l’abismo esistén entre ixa colla de conzenziatos e altros setors sozials, més conserbadors, ostils á cualsiquier dinificazión e estandarizazión de l’aragonés, espezialmén a Universidad de Zaragoza. Á mida que os años pasen cualsequier ocasión d’amanamiento entre uns e altros s’irá fendo més e més remota.

Asinas as cosas, s’empezipia, con a millor boluntat, á fer clases e á produzir una desigual literatura en un protoaragonés común que naxe, como s’ha dito, con grans foratos. Ta replecar o que queremos dizir només cal acudir á ra cacana bibliografía d’os estudios que ta par d’alabez esistiban sobre a luenga aragonesa e constataremos un panorama á saper qué desento: a més gran parti d’as parlas altoaragonesas s’esconoxen, son cuasi totas sin estudiar (13). Pero con tan radito material se preba de fer ya clases, literatura e s’estandariza, ye un prozeso prezipitato en o tiempo per a propia conchuntura d’a transizión e ye per ixo que dimpuesas amanexerán foratos (14).

Yera, en primeras, á ra Universidad de Zaragoza á qui pertocaba, encara que fues con as suyas miras, fer estudios de cada dialeuto, de cada parla, á recuperar e editar es autors dialeutals... pero bien poquet u res no se’n fazió. Manimenos o poco que os unibersitarios eban feito (Badia, Buesa, Alvar...) se feba en muitos casos con uns presupuestos diferens á os que os chóbens esfensors de l’aragonès postulaban e per ixo b’eba qui los custionaba. Ixe abismo, se torna esprito de concaramiento, cayendo asinas en una terrible trampa: a mesma bisión maniqueísta d'o 'enemigo' la febanos tamién nusaltros. Talmén, pensamos, caldría aber prebato d'apachar-nos una miqueta més.

Posatos á esmachinar, se as esferienzias alcaso fuesen estatas como, per exemplo, as que esisten entre oczitanistas e probenzalistas, u entre catalanistas e balenzianistas –pos á la fin os dos no deseyan que a perbibenzia d’a luenga autoctona– ixa crepaza no sería agora tan seria. Pero a común tozolonería aragonesa creyó una ruptura, e, dito siga de paso, ixe mesmo risque de trencamiento puede tornar á produzir-se en forma de sezesión lingüistica –ya empizipió con os chesos– en o sino de l’asoziazionismo en pro de l’aragonés.

En consecuenzia, ixa disoziazión, que encara no esistiba en tiempos de Saroïhandy e Coll, se consagrará de tot: per un costato será a piña d’a instituzión unibersitaria que bei en l’aragonés una benerable reliquia sin altro posible referén lingüistico que o español e per l’altro o reduzito e desigual grupo d’esfensors de l’aragonés como luenga dina de poseyer un futuro. Pero, como ya emos dito, tot iste prozeso no se produz, como fa zincuanta años, en territorio de luenga aragonesa, sino que, per cuentra, a clamata fabla aragonesa, nombre –no nos cansaremos nunca d’insistir– muito desafortunato, naxe como una creyazión inteleutual urbana (15), no como una creyazión inteleutual rural. E lo fa amés, e igual que a Universidad, sin estar mica enradigata con a cultura montañesa, con os protagonistas: os que poseyen as dibersas parlas aragonesas de forma patrimonial.

Ye bien zierto que garra luenga minorizata no l’ha recuperata o propio pueblo que la parla, pero no ye menos zierto que en toz os mobimientos d’ixa mena es inteleutuals que han empentato bella recuperazión han bebito á ficamorro d’as fuens populars e teneban un amplo conoximiento de cuasi totas as parlas que esfendeban. Ye aquí an trobamos a segunda gran tara en a confegurazión d’un aragonés común en os años posteriors.

Iste ye o punto clau en o que toz emos de fer un esamen de conzenzia, un exerzizio d’umildat. Emos de fer-lo se o qu’en beras nos intresa, insistimos, ye a perbibenzia de l’aragonés per denzima de cualsiquier considerazión presonal u asoziatiba (16).

Dito tot isto, queremos dixar bien claro que o que aquí tratamos chira siempre arredol d’un estándar escrito, ye dizir d’o modelo común de luenga culta, literaria, que deseyamos como soporte que presguarde o futuro de l’aragonés patrimonial en tota ra riqueza d’os suyos dialeutos constitutibos, istoricos. Un estándar que siga beritable emparo e que s’alimente d’ixos dialeutos de bez que ístos se refirman e s’alimentan en el. Ye dizir, un prozeso mutuo en que os dos medran, sin mingua de dengún. Creyemos que isto tampoco no s’ha feito e l’argumentaremos més abaxo cuan presentaremos as nuestras proposizions.

No podemos inorar per més tiempo que o prozeso de dinificazión e as prebatinas d’estandarizazión d’un aragonés común s’han feito en istas tres decadas con una ebidén mancanza de cuadros profesionals, de lingüistas. Ye dizir: as cosas no s’han feito millor no perque estás muito difízil, sino perque faltaban datos e faltaban prezisamén perque no s’ha puesto u no s’ha sapito creyar una escuela de filologos e de lingüistas de l’aragonés.

Manimenos, cal felizitar-nos e acobaltar en o que bale o chiro que dende fa bels años s’ha esperimentato enta ixa profesionalizazión que reclamamos e que se da con feitos como ista Trobada d’Estudios e Rechiras, que estiaño alcanza felizmén a suya terzera edizión, a publicazión d’a rebista Luenga & Fablas, un proyeuto d’a embergadura d’o Tresoro d’a Luenga Aragonesa e finalmén a rezién creyazión d’o Consello Asesor de l’Aragonés. O gran problema que biyemos ye que se trata de cuatre tarranchas ta ras que encara continamos sin ixos cuadros zientificos que con insistenzia reclamamos, ye una mena de 'quiero e no puedo' que á duras penas puede atarranchar tot lo peso que nos se bendrá denzima en o futuro. Emos feito un cambio, á millor, d’as ferramientas, ixo sin duda, pero nos fan falta operarios trazutos que las manullen. De modo que tememos que o que ye naxito con a millor boluntat puede constituyir a consagrazión d'a precariedat que creticamos, tanto umana como zientifica. Altro tanto podrinos dizir d’a politica de becas, á totas luzes timida e miseriosa, que abría d’estar urchén per tal de rescatar o masimo de piezas d’ista milenaria nau que s’arronza de costato cara ta ras escolleras. A omisión e desiria d’os dibersos gubiernos d’Aragón ye sin duda ra prenzipal responsable de tota ixa falta de recursos.

Tanta de fayena como s’eba de fer e s’ha feito ha cargato siempre sobre os mesmos esforzatos e incansables güembros u en a resta: un amaterismo con a mesma cantidat de buenas intenzions que d’indocumentazión e falta de conoximiento de l’aragonés, no sólo zientifico sino de radiz. Ixas dos cosas mezclatas han feito que se reproduzcan en l’aragonés os enziertos e intuizions presonals, sí, pero tamién os fallos. Beyemos istos trenta años d’esfensa de l’aragonés como s’estasen os primers trepuzons que fa una creyatura que ha d’aprender á fer garras antes con antes, pero continar indo á galapatons ye condenar á ixa creyatura á un inmobilismo no guaire bueno. Per ixo creyemos que l’amaterismo ha cumplito a suya epoca, d’a mesma forma que a esfensa academica, en solitario, de l’aragonés tamién ha cumplito a suya. Siguir con ista dinamica puede constituir un serio problema ta l’aragonés en un inmediato futuro se no caminamos con tiento pero con determinazión enta un treballo de consenso lingüistico.

A esistenzia d’una bisión concreta, lechitima pero no nezesariamén final, ha estato a unica referenzia en a que muitos s’han acoflato. Asinas, sobre ixa referenzia s’han feito toz es debates per parti d’a chen que, con muito cariño per l’aragonés pero sin guaire competenzia lingüistica, no s’han molestato á buscar per els mesmos. Perén se dibaga sobre ixe unico modelo sin alternatibas, ye un zerclo bizioso que torna més e més fosco lo futuro de l’aragonés. En ixa endrezera parzial s’ha articulato una proposizión d’aragonés común territoralmén desigual, muito zentro-ozidental dirinos, que dixa difuera de cuasi toz es suyos paradigmas os territorios que achuntan més d’o 80 % d’a poblazión que güe s’espresa reyalmén en aragonés: Sobrarbe e Ribagorza. Como ixa escuela de lingüistas que reclamamos no ha esistito, no s’ha produzito tampoco a dibersidat de bisions zientificas e de sensibilidaz que esen contribuyito á achustar os desequilibrios en a estandarizazión. En ixas zircunstanzias, pensar que se puede fer una difusión esterior d'a nuestra luenga en igualdat de condizions á como l’han feita altras luengas ye arriscar a imachen internazional de l’aragonés. Per ixo se puede entender bella miqueta a posizión de bels natibos, de bels seutors sozials e d’o estamento unibersitario.

Creyemos que ye arribato ro momento de fer un nuebo paso enta debán, con empenta e con animo. O quefer ye duro e no b’ha puesto ta ro desaliento. Ha d’estar un treballo que abaste con angluzia emplir toz ixos foratos d’a nuestra inoranzia. Una fayena pazién e competén, feita de conchunta e de traza profesional en que a disposizión d’animo siga a d’un refirme mutuo, sentindo toz es parexers d’os que, con argumentos serios, deseyan un futuro ta l’aragonés. De conchunta podemos refer iste edefizio que tien en l’autual chenerazión a responsabilidat enorme d’a suya conserbazión, rescatando-lo en o masimo en a suya plena integridat e legando-lo asinas ta ras beniens chenerazions. Nusaltros queremos aportar unas reflesions e considerazions creticas de cara á ixa definitiba estandarizazión de l’aragonés: unica posibilidat de sobrebibenzia d’a luenga.

3. Enta uns criterios zientificos d’estandarizazión

O gran problema que presentan os sistemas lingüisticos minorizatos ye que os suyos complexos dialeutals son més permeables á ras luengas en contauto que los arrodeyan e que, como se sape, ístas gosan estar siempre luengas més solidas u con una tradizión d’estandarizazión que ha cuallato. En o caso de l’aragonés a presenzia d’a luenga ofizial estatal se remonta á bels sieglos entazaga e ye dentrata con tal fuerza que ya no podemos parlar d’una estrutura integra d’o sistema lingüistico aragonés.

En cuanto á os siñals e trazas que os contautos con as altras dos luengas, as bezinas per istoria, han dixato en l’aragonés se troban como substrato constitutibo en o que se refiere á o gascón, pero en catalán –encara que tamién ixo se dé– trobamos muito bocable d’adstrato, més que més en as localidaz ribagorzanas de buega. O caso d’o benasqués ye bien peculiar, perque as tres luengas s’enziertan en ixa bal, en ixa rica cruzillata lingüistica.

Os dibersos elementos d’a luenga aragonesa se conserban güe á redolet; un dialeuto mantién formas que en altro ya fan parti d’o bocabulario pasibo u son en desuso fa años, una bal fa serbir un bocable que ya no trobamos mica en as bals bezinas. Isto indica que o prozeso glotofachico ye muito abanzato. L’aragonés se troba en a fase final, prebia á ra suya estinzión e ye desfendo-se a suya unidat, unidat que antes d’a guerra yera encara muito fortal (17).

Dimpués de biyer cómo s’han feito as estandarizazions en altras luengas minorizatas e reflesionar cómo podemos aplicar os enziertos d’ixas esperenzias en l’aragonés, emos formulato una serie de criterios que á ra siguida presentamos. Son cuatre, tres d’indole propiamén lingüistica, que afeutan á ra urdimen interna d’a luenga, e o zaguero se refiere á ra sozializazión d’a estandarizazión, ye per tanto un criterio soziolingüistico, criterio que creyemos ye estato cuasi ausén de tot en istos años. Os cuatre s’interrelazionan entre els como piezas d’un mecanismo solidario.

3.1. Criterio de representazión territorial

Cuan á finals d’os sisanta se produzió ixa nueba dinificazión d’a que s’ha parlato antes se pensó que o millor ta l’aragonés yera adotar-lo d’un estándar interdialeutal. Toz semos conformes que sin una koiné o prozeso d’esmicazamiento e patuesizazión de l’aragonés yera irrefenable. Pero en o caso de l’aragonés parex que o estándar que femos serbir dende fa trenta años no s’ha espardito como alternatiba de referenzia culta literaria entre a més gran parti d’os usuarios de l’aragonés patrimonial e s’ha quedato en reduzitos grupos urbanos que, fueras d’onrosas eszeuzions, no se relazionan con es aragonesofonos patrimonials (18). Cal buscar o perqué d’iste feito en o propio modelo de protoaragonés común.

Ta aconseguir altra respuesta sozial, a situazión dialeutalizata de l’aragonés reclamaba per cuentra un altro prozeder, prebando de fer as cosas més á poquet. Nos referimos á un prozeso més gradual e territorial en a estandarizazión d’a luenga, bastindo dos u tres subestándars como paso enta un posterior estándar interdialeutal. Asinas, os usuarios d’os dibersos dialeutos no esen malfiato tanto u no esen bisto con rezelo ixe primer estándar común, pos, tot enzetando a nabata d’a koinetizazión de l’aragonés per uns trampos senzillos, locals, fues estato més fázil elaborar un modelo d’aragonés común una miqueta més asolato, més treballato e consensuato.

Se leyemos es primers libros que constituyen es cuatre alazez de l’aragonés literario común (19), biyemos que en bella mida se sonsonian dos subestándars que no acabarán de cuallar: o zentro-ozidental de Nagore e Vicente de Vera e o zentro-oriental de Conte. Como quiera que, per zircunstanzias presonals, Ánchel Conte desaparex d’a eszena literaria de l’aragonés dimpués de 1972 e no torna á publicar dica binticuatre años dimpués, en 1996, ixas primeras prebatinas d’estandariazión bascularán definitibamén enta o primero d’os modelos, perque ya no tornará á aber-ne d’altro. Toz os autors posteriors beberán d’ixe modelo unico de referenzia, como ya emos parlato en a introduzión, sin que dengún no s’aya replanteyato altras bisions u alternatibas de koiné dica es zaguers años, perque no bi eba paranza zientifica. Bellas bozes reclamaban més protagonismo d’os parlars orientals pero, per ixa e altras razons, no tenioron guaire acullita.

Creyemos que os pasos á fer abrían d’aber pasato primero per un conoximiento més profundo d’os, á o nuestro parexer, tres dialeutos istoricos que, se fa u no fa, se corresponden con os tres biellos condaus pirinencos (20). De l’ozidental ya se teneba bella ideya como ta conformar un subestándar ta l’ária con bertizes en Ansó, Chaca e Galliguera, e mirando de zentralizar a suya difusión en os prenzipals exes urbanos: Uesca-Ayerbe-Samianigo-Chaca. En cuanto á ra zona zentral, Sobrarbe e o suyo Semontano e periferia montañesa, presenta o problema d’unas bariedaz meridionals més bulnerables, per orografía, á ra presión d’o castellano fren á ixas altras d’as balles sobrarbencas tan parellanas entre ellas. Se podeba aber gradato ixe subestándar, con zentros d’estratechia en L’Ainsa e Balbastro respeutibamén. O dialeuto oriental ye o que menos problemas presenta, ya que només se i distinguen dos parlas: l’uniforme ribagorzano e o subdialeuto de Chistau (21). En o respeutibe á o benasqués creyemos, dimpués de muito considerar-lo e acudir á dibersos parexers, que ye de difízil casar en una koiné de l’aragonés ya que se presenta como una parla bien espezial, con muitas afinidaz con o catalán e més gasconismos que no n’as altras parlas bezinas. Creyemos que o benasqués abría de poseyer un tratamiento espezial e un estatuto propio de territorialidat, d’o tipo de l’aranés. Pero ixe, agora, ye un altro tema.

O feito de conformar primero uns subestándars dialeutals como paso prebio á ra elaborazión d’un estándar interdialeutal no ye nuebo. Altras luengas tan esmicazatas como a nuestra han siguito ixe sensato prozeso. Asinas tenemos o caso de l’oczitano que biene bastindo diferens subestándars rechionals: gascón, lengadoziano, probenzal, aubernés e lemosín, de modo que, en casos muito concretos, podemos trobar una mesma obra en barias bersions e, més á ormino, no ya tanto metodos d’aprendizache chenerals como de dialeutos concretos: beritable forma d’azeso á ra luenga propia. Tamién, per exemplo, en o caso d’o romanche u de l’asturiano s’ha funzionato de forma muito semellán.

Dimpués d’iste primer paso de subestandarizazión, que podés aber-se prolargato binte años, u mesmo dica agora pero en coesistenzia ya con un estándar interdialeutal, a penetrazión d’a luenga escrita es tenito barraches, sí, pero no tantos como ros que agora nos preocupan. Creyemos que encara semos á tiempo de treballar ixos subestándars, més que més se pensamos en o dialeuto oriental (Chistau e Ribagorza) l’unico sozialmén bibo en tot lo suyo conchunto e con posibilidaz de sobrebebir més tiempo, pero tamién en bellas parlas sobrarbencas de montaña e n’os parlaches ozidentals, isolatos ya de l’antigo continuum, espezialmén o caso d’a Bal d’Echo u a zona d’a Galliguera, en espezial Agüero.

Ta bastir ixos subestándars sería menister conoxer bien cada parla, de modo que ixo no sólo fería més fuertes os parlars locals sino que redundaría en benefizio d’una millor naturalidat e coderenzia d’o estándar interdialeutal u aragonés común. Aquí se trata, en suma, d’aplicar un criterio de representazión territorial que pasaría en una primera fase per a proposizión d’ixos subestándars pero que tamién s’abría d’oserbar sobre o propio estándar común de forma que tot lo que se trigás como lema, ya fues en fonetica, en morfolochía u en lesico, tenés una codesión e una lochica e no isen siempre á la par formas chenerals con formas locals, como dica agora en buena mida pasa.

Se lo exemplificamos fendo una golladeta á luengas en situazión bien parellana á ra nuestra, acataremos millor ista ideya. En rumanche, una luenga montañesa como a nuestra, as dibersas prebatinas d’estandarizazión no acaboron de cuallar, perque se proposaban estándars muito ligatos á una parla concreta, dica que en 1981 a Lia Rumantscha encargó á Heinrich Schmid (+1999), profesor d’a Unibersidat de Zurich, elaborar unas "Direutrizes ta ra creyazión d’una luenga romanche estándar, o rumantsch grischum". Se trata, como se bei, de posar en comparanza a fonetica, a morfolochía e o lesico de cada dialeuto e buscar as formas més comuns, zentrals u istoricas:

sursilvan sutsilvan surmiran puter vallader rumantsch grischun
lev leav lev liger leiv lev
treis tres treis trais trais trais
neiv nev neiv naiv naiv naiv
gagligna gagliegna gagligna gillina giallina giaglina
fuorma furma furma fuorma fuorma furma

En o basco, una luenga no romanze, Euskaltzaindia aplicó tamién, en 1968, o mesmo criterio. Biyemos cómo tamién as formas més comuns, as de més representazión territorial, son as que dan o lema d’o basco común, o euskara batua (22).

bizcaino guipuzcoano labortano suletino batua
deidoan dezaidoan deizaidoan dizodan diezaidoan
jakon zitzaion zitzaion zitzeion zitzaion
neban nuan nuen nian nuen
leuskizu lizuke larotzuke likezu lizuke

Pero o caso d’o basco no ye igual, e tampoco no ye una luenga romanze, ya que as zircunstanzias sozials, e sobre tot de politica e de conzenzia, premitiban pasar dreitamén ta un estándar interdialeutal ya que, amés, se beniba d’una zereña tradizión literaria en os dialeutos locals.

Se agora aplicamos iste criterio con l’aragonés beiremos o que queremos dizir e cómo bellas soluzions territorialmén (e demograficamén) mayoritarias (bien siga en a sincronía como en a diacronía) cuasi no han tenito presenzia en iste protoaragonés común, per as zircunstanzias que han marcato os primers libros en ixe estándar e que comentamos en o segundo criterio. Se trata d’aplicar un criterio en que de tres elementos, se lematizará no sólo o que poseya una presenzia 3/0, sino tamién 2/1. Os raros casos en que cada dialeuto poseye una boz concreta, caldrá escullir, creyemos, a d’a forma zentral u, simplamén, fer coesistir as tres.

ar. ozidental ar. zentral ar. oriental ar. común
caxico caxico caixigo caxico
melico melico meligo melico
chungo chungo chunco chungo
alora/allora alabez alabez alabez
do an an/on an
á ormino á ormino/a menuto á sobén á ormino
lugo/luego luego lluego luego
agún encara encara encara
sindembargo manimenos manimenos manimenos
fablar parlar parlar parlar
calderizo calderizo/ cremallo cremallo calderizo/ cremallo
cosa cosa/res cosa/res cosa/res

Se trata doncas de trigar un lema de referenzia acudindo á un criterio d’estensión cheografica. No se trata d’aladiar as formas que tienen u teneban una proporzión d’uno debán de dos, sino que istas zagueras, as més chenerals en l’ária autual d’uso de l’aragonés u en a de fa bellas decadas, sigan as formas preferens. S’entenderá millor isto con bels exemplos: en o tiempo de muitos años s’ha emplegato a forma chesa triballar en cuentas d’a forma més cheneral treballar que ni sisquiera yera cheneral en l’ozidental, pos se documenta en comarcas como a d’Ayerbe u en a bal d’Ansó. Per cuentra, en altros casos caldrá que coesistan un par de bocables, como ye o caso d’as dos zagueras parolas de l’anterior cuadro u o de mesache / misache. Ixa ye una posibilidat, se nos zeñimos á o que s’ha feito en altras luengas, una altra ye dar més carta de naturaleza á ras formas zentro-orientals, que cuasi no teneban presenzia dica agora, fendo coesistir as dibersas formas territorials ta dixar que l’uso literario baiga consagrando o modelo d’aragonés.

A més á més, iste criterio abrá begatas en que no se podrá aplicar, perque en bels casos o criterio terzero, o d’a coderenzia istorica, que imos á biyer dimpués, nos dira qué soluzión ye a més correuta, per exemplo en a fonetica, como en lupo, crapa... formas istoricas dinantes en tot lo territorio. B’ha casos en que tamién ixe criterio istorico acudirá en ausilio d’iste criterio de representazión territorial, per exemplo en custión de castellanizazión d’o morfema de plural, que, cada bez més, ba retaculando enta orién: els, aquels, bels, uns pastors, buens zagals... que yeran asinas en Sobrarbe e Ribagorza dica ra posguerra e agora se construyen con un plural castellano, como ya antes pasó en o dialeuto ozidental e zonas meridionals: ellos, aquellos, bellos, unos pastors, buenos zagals... Ye de dar que en iste caso no se trata d’una particularidat local ozidental que contrastamos con as orientals, sino que asistimos á un abanzato prozeso de desarticulazión morfolochica de l’aragonés. Per ixo, os redutos d’as bals u a diacronía d’a luenga nos serán de muito ausilio cuan conformaremos es lemas d’o modelo estándar.

3.2. Criterio de coderenzia interdialeutal

Dizibanos antes que en os primers años d’aragonés literario parexeban apuntar-se uns modelos literarios prebando de ligar-se á ras parlas locals, pero dimpuesas d’ixa primera impresión se constata como o que esiste ye so que una bella mezcla de paradigmas e soluzions que ye estato a tonica cheneral dica o momento autual. S’entenderá millor tot isto con bels exemplos sobre fonetica e, més que més, morfolochía e lesico, estraitos d’as propias obras: Nagore e Vicente de Vera fan serbir més os partizipios istoricos en –ato fren á ra forma –au que usa Conte. En Nagore trobamos as sonorizazions dimpués de nasal blangas, cambo, aldas, pero ni Vicente de Vera ni Conte no las usan, encara que curiosamén, o primer autor sí emplegue formas de diftongazión zentral que no son propias en Nagore: puablo, nuabo, setiambre... En os infinitibos, Ánchel Conte atorga encara un uso testimonial á l’acabanza d’infinitibos en –e: bilare, parlare, alumbrare que no aparex ni en Nagore ni en Vicente de Vera. O paper d’o subdialeuto cheso queda patén en ixe aragonés común cuan os tres autors fan serbir en a terzera presona d’o singular d’o indefinito a forma local esclusiba d’ixa bal: benié, fazié... Altros usos, güe de tot chesos, son os d’o berbo aber como posesibo, as formas bo, estó, so, ista zaguera tamién aparex en l’aragonés de Conte. En Nagore ye bien normal, en ixos años, leyer o localismo cheso s’en be.

L’aragonés de Conte, con més tintes sobrarbencos, usa ras desinenzias d’ixa zona en a primera presona d’o imperfeuto: ensoniabe, tenebe. Nagore emplega en a terzera presona d’o indefinito a desinenzia istorica –oron mientres que Vicente de Vera e Conte estraniamén recurren á ra forma local chesa –eron. En cuanto á lesico, Conte ye l’unico que usa d’o berbo parlar mientres que fablar ye a opzión de Nagore e Vicente de Vera, altro tanto pasa con arribar respeuto á plegar, con res respeuto á cosa, e d’altros usos més... Nagore usa siempre de l’alberbio do, mientres que Vicente de Vera fa coesistir do con on e Conte se decanta per an e on. Nagore escribe dillá e Conte dellá. Conte usa de l’arbebio a sobén, mientres que Nagore e Vicente de Vera s’estiman més á ormino. Istos dos autors emplegan a preposizión por en tanto que en Conte ye normal per. Iste autor usa d’o pronombre mos pero es altros emplegan nos. Nagore usa bella bez a conchunzión sobrarbenco-ribagorzana manimenos pero dimpués a forma ozidental sindembargo se cheneraliza. Os condizionals tensinos no amanexen en Conte que prefiere recurrir á ras formas propias d’o Sobrarbe. Os tres autors usan un bulgarismo no esclusibo de l’aragonés en o caso de parabra.

En fin, només se trata d’una contrimuestra con a intenzión de fer biyer cómo en garra d’os tres modelos no puede parlar-se en beras d’una codesión en a representazión territorial, ni sisquiera d’un estándar de base esclusibamén local, encara que, per zierto, o primer libro de Nagore lebe o subtetulo de fabla chesa. Tamién trobamos una coesistenzia de formas locals estremas, como, metemos per caso, as chesas á canto de formas locals orientals, asinas os usos d’ome en Conte e en Vicente de Vera (íste en coesistenzia con ombre) u l’uso d’estiu en Nagore e Vicente de Vera chunto á una forma berbal u lesica chesa. Ixa anarquía e caos han continato asinas, alto u baxo, dica agora, en que encara se fan serbir ístas e altras formas perifericas como estándar. Iste ye, creyemos, un punto feble d’o protoaragonés común en cuanto á que queda desequilibrata ixa coderenzia territorial que parex aber-se feito de forma aleatoria (23). Como biyemos iste criterio de coderenzia interdialeutal ba muito enreligato á o de representazión territorial, ya que d’o equilibrio correuto d’os dos resulta una mayor u menor espresibidat e frescura d’a luenga común, siga oral u escrita.

Cuan s’azede á l’aprendizache de l’aragonés –en o caso d’a mayoría á trabiés d’un modelo común en gran mida libresco e sin un conoximiento e dominio, no de totas, pero si de bellas parlas patrimonials– gosan pasar dos cosas: que a presona s’instala en ixe aragonés común u que, per cuentra, o estándar li sirbe de punto de partita ta afundir en o conoximiento e prautica de bel dialeuto u subdialeuto local. Cuan isto zaguero pasa, per desgrazia sólo entre bien poquez, o primero que sosprende ye constatar os muitos puntos que deseparan a fabla biba d’a libresca. Ye alabez cuan amanexen ixas adesions ferborosas á una parla local, perque se bei en ella una serie d’elementos, de chiros, de construzions que en a luenga común no gosan amanexer per garra cabo. Asinas, a presona que adota una bariedat concreta bibe o deseyo d’encarnar l’aragonés en un territorio perque li s’entrefá que a luenga común, en estato de construzión, no se corresponde guaire con a luenga biba, no poseye dengún territorio an se pueda sentir, usar. Tot usuario d’aragonés común abría de dominar bien una u dos parlas locals per tal d’ebitar ixa sensazión de desencarnazión e de mayor u menor artifiziosidat que encara se constata en as prebatinas d’aragonés común. Encara més: semos combenzitos que l’aragonés común abría d’aber quedato, en una primera fase, només ta usos literarios, cultos e almenistratibos, e caldría aber contemplato a posibilidat d’adotar como luenga oral, entre os neoaragonesofonos, bel subestándar d’os antes menzionatos.

Á ra finitiba, ye menister tener claros os dibersos conchuntos dialeutals e usar d’un aragonés que poseya coderenzia interna, en que a mezcla se dé con mesura e prebando siempre que as bozes se correspondan á un mesmo ambito cheografico dialeutal, u á lo menos se den relazions de bezindato. Se replecará millor isto con un exemplo estremo, no ye de rezibo escribir el puyé, u cualsiquier altra forma ozidental u zentral, chunto a bozes como aina, lagor, enguán, que ni sisquiera son aragonesas per tratar-se probablemén en benasqués d’ampres araneses, pos ye a unica bal altoaragonesa que usa d’ixas bozes. Ye dizir, resulta més fázil, per exemplo, usar esmachinar, que representa més fidelmén o popular esmaginar que continar abusando de prexinar como unica forma. O mesmo podemos dizir de bozes como remerar, bosar, birabolas... respeuto á alcordar-se, pagar, paxarelas... per meter bels exemplos que os natibos identifican deseguida como propios d’ixa fabla aragonesa.

3.3. Criterio de coderenzia istorica

En una luenga tan patuesizata como l’aragonesa conoxer cuántos elementos han pasato a engrosar l’azerbo pasibo ye fundamental. Sosprende per ixo que a imbestigazión sobre a diacronía de l’aragonés no aya ocupato tota l’atenzión en istos años, ni entre os estamentos unibersitarios ni tampoco adintro de l’asoziazionismo en pro de l’aragonés. Tot lo que s’ha feito en ixa linia se refiere sólo que á ra scripta d’os testos meyebals, un modelo de luenga que nusaltros creyemos que reflexa una situazión de diglosia ya antiga més que no ro tipo de luenga d’a epoca, pero ixo ye farina d’altra costalla. Sosprende més iste grau forato perque, como s’ha dito, se conoxeba dende fa años a esistenzia d’uns materials d’os que se podeba sospeitar que iban á estar, como asinas ha resultato, una contrebuzión fundamental ta fer-nos bella ideya d’ixos elementos ya perditos, pasibos u en desuso. Ye de dar que fablamos de l’archibo de Jean-Joseph Saroïhandy.

Grazias á ixos incansables binte años de campo d’o escubridor de l’aragonés podemos saper agora qué cosas yeran testimoniatas ta par d’alabez. Ye, per meter bels exemplos ilustratibos, o caso d’a preposizión dica, sólo documentata antes que en Bielsa e Semontano de Sobrarbe, pero que o filologo franzés ascuita tamién en a Bal de Nozito e a d’Ansó, u lo caso d’a conchunzión copulatiba e, agora només ascuitata en Bielsa, pero que Saroïhandy encara siente en bals tan estrimeras como Ansó u Chistau... En consecuenzia cal pensar sin duda que muitos elementos que agora retaculan en bella bal, en bel lugar, yeran antes d’a guerra zebil més usuals en o territorio altoaragonés (24).

Pero encara que no s’es trobato nunca ixe balioso archibo, entendemos que caldría aber feito os posibles per enzetar una campaña sistematica d’encuestas diacronicas, preguntando sobre qué cosas diziban os lolos d’os nuestros informadors autuals en aquels dezisibos años. Nos se fegura como se, de bella traza, ixos elementos se dasen ya per perditos irremisiblemén, u pensando alcaso que os esfuerzos per empizipiar una fayena asinas no podeban dar guaires resultatos asperanzadors (25). Per cuentra, a nuestra propia esperenzia apunta en altra línia e nos contrimuestra que se mesmo agora encara ye estato posible arrullar luz sobre ixas bozes que dixoron d’usar-se en os años 30 e 40, cuanto més no s’es feito fa 20 u 10 años tan sólo.

Creyemos, per tanto, que en un erenzio de tantos sieglos no pueden de garra traza prener-se como prenzipal referenzia os libels cada begata més patuesizatos d’a luenga d’os reziens cuaranta u zincuanta años. Cal pensar que tanto en o fonetico, o morfolochico, o sintatico, o lesico e a semantica o prozeso de glotofachia ha feito que muitas carauteristicas patrimonials de l’aragonés se metan en o caxot d’os elementos pasibos per parti d’os propios fabladors. Iste ye un punto en o que emos d’estar muito creticos.

O segundo punto, como no podeba estar d’altra forma, se refiere á o cruzial paper que a presenzia d’as luengas en contauto ha chugato en a formazión e eboluzión d’o romanze aragonés. Con o paso d’o tiempo se bei que, no ya en o estamento unibersitario, sino mesmo en l’asoziazionismo en pro de l’aragonés s’ha treballato con uns postulatos ispanistas propios d’unas miras academicas bien concretas que s’imparten en o marco d’o mundo ispano, como o d’a Universidad de Zaragoza, més atenta á os referens filolochicos españols que no á altros més bezins. A falta d’una lingüistica comparata e contrastata de l’aragonés con l’oczitano-gascón e o catalán ha feito que en o tiempo de muitos años s’esconoxesen e inorasen totas as semellanzas que a nuestra luenga tien con os altros dos idiomas romanzes d’os Pirineus. Ye sosprendén constatar en qué mida o lesico, a morfolochía e a sintasis de l’aragonés casa, como bella metat bezona, en as d’ixas dos luengas chirmanas. O feito de no aber inzidito pro, u mica, en as semellanzas d’ixe espazio pirinenco ha suposato que l’unico referén con o que, dica agora, s’han feito cuasi totas as comparanzas siga estato ro castellano, o que ha contribuito á distorsionar més a naturaleza propia de l’aragonés, á desnaturalizar-lo e á que se fique en a orbita lingüistica d’a luenga ofizial, biziando o propio modelo de protoaragonés común.

Toz es que conoxcan, sisquiera una miqueta, una d’as dos luengas bezinas entenderán á qué nos semos referindo e as dibersas mancanzas que dimanan de no aber acudito e contrastato as nuestras parlas aragonesas con as oczitano-gasconas de Bearne, Bigorra, Cominches e Arán e con as catalanas de Ribagorza, Pallars Sobirà e Pallars Jussà. Cal ir cambiando a bisión sobre l’aragonés e biyer que a suya filiazión iberorromanica ye sólo una berdat á meyas, pos en muitos elementos de lesico, de morfolochía, de sintasis, de semantica, l’aragonés ba aparexendo cada bez més amanato á ro espazio galorromanico: oczitano, catalán e franzés. De totas maneras, no escubrimos aquí res de nuebo ya que istas afinidaz las apuntaba tamién Benito Coll á empizipios d’o sieglo XX :

"Y ese proceso lingüístico tuvo lugar principalmente en las montañas de Sobrarbe y Ribagorza. De manera que antes de tener la federación de Aragón y Cataluña y, por tanto, con mucha anterioridad a la reconquista de los territorios comprendidos en las actuales ‘provincias’ de Zaragoza y Teruel, ya tenía carácter propio el habla aragonesa, si bien es cierto que siguieron ejerciendo sobre ella marcada influencia el catalán por razones políticas, y el provenzal por la favorable acogida de la corte de Aragón dio siempre a los trovadores de Provenza." (26)

"… uno de los factores más importantes para la formación de nuestro dialecto fueron las lenguas de oc (…); pero no será ocioso apuntar algunas ligeras observaciones que pongan de manifiesto los lazos de parentesco que hay entre la lengua de oc y el habla actual de los montañeses del Alto Aragón." (27)

Cuasi un sieglo dimpués trobamos as mesmas ideyas en altros autors, como per exemplo Brian Mott:

"El vínculo que establece el uso de fer en el chistavino con la lengua occitana y con el catalán no sólo realza la situación del aragonés como variedad lingüístca trasnacional entre el castellano y estas hablas de raigambre transpirenaica, sino que también sugiere para el aragonés, al igual que para el catalán, un parentesco más bien galo-romance antes que hispano-romance." (28)

En suma, o criterio de coderenzia istorica ye un criterio dople en o que dizimos que s’ha dar més relebanzia á ra diacronía rezién d’a luenga, més que no l’antiga u meyebal, asinas como á ra común istoria que compartimos con as tierras d’Oc e as catalanas. Iste terzer criterio tamién ba en relazión con os dos anteriors en o sentito de que creyemos que se una soluzión autotona esiste encara en a parla biba, encara que siga agonica, cal dar-li prioridat sobre a soluzión d’a documentazión istorica. Per exemplo: güe se documenta en as bals de Bielsa e Benás e per ixo abría d’usar-se de preferenzia sobre a forma antiga güei que no se diz en garra puesto dende fa muito. Un altro exemplo: en o caso d’o pronombre de datibo li, os autuals usos en cabos estrimers d’o territorio (Ansó, Echo e Campo) nos fan pensar que se trata d’una forma dinantes més cheneral; cuan s’acude á os testos meyebals biyemos en efeuto que yera a soluzión común, altro tanto podrinos dizir d’a desinenzia –oron se contrastamos os datos de Saroïhandy con os testos antigos.

3.4. Criterio d’autitut soziolingüistica

Iste ye un criterio fundamental en una luenga tan minorizata como l’aragonesa, ya que muitas d’as creticas que nos femos dimanan prezisamén d’a total ausenzia d’una bisión soziolingüistica d’a situazión de l’aragonés, e de cómo encarar-la en farcha. Creyemos, repetindo as enzertatas parolas de Humboldt, que a luenga s’orichina en os pueblos como una emanazión d’o suyo esprito coleutibo, conformando a cultura e o pensamiento suyo de bez que a propia luenga ye conformata per o pueblo. L’aragonés ye güe zircunscrito á un territorio: l’Alto Aragón, encara que o bayo d’una bisión concreta d’a esistenzia se ye ixemenato en años anteriors per tot ixe territorio que tamién s’espresó en luenga aragonesa.

En consecuenzia prebar de fer-se con ixa bisión particular, d’entender-la, yera condizión sine quanon ta azeder á o conoximiento d’a luenga pos asinas s’azedeba á ra bisión d’os suyos locutors. No semos parlando d’ixo que bella boz urbana ha clamato ro esprito d’a chaminera, semos parlando d’o etnos aragonés. Ta charrar en aragonés se puede fer estando de Zaragoza u de Uesca, u an que se quiera, pero ta esfender-lo, ta conoxer-lo e poder transmitir-lo cal tener una bisión d’as cosas parellana á ra que tienen os aragonesofonos, u á lo menos fer un poder ta entender-la. Se no se fa ixe esfuerzo no seremos diferens d’un endebido que aprende, como segunda luenga, cualsiquier luenga que no ye a suya. Ye como se cualsiquiera de nusaltros que s’ha criato en español e de sopetón li toca d’aprender inglés u franzés: sabrá a luenga, pero no abrá penetrato mica en a cultura d’ixe pueblo, en –per asinas dizir-lo– a psique coleutiba.

Güe l’aragonés ye una luenga rural, no urbana, proletaria, no burguesa, pero se queremos que aplene en o futuro tamién a bida d’as ziudaz emos d’acatar primero os suyos orichens montañeses e agrarios, prebar de capir-los, de fer-los una miqueta nuestros, adempribiar-los e calar-los en o fundo d’o nuestro esprito.

Femos istas considerazions perque creyemos que dica agora s’ha tenito una bisión de l’Alto Aragón, no sólo feita dende una educazión e posizión urbanas, sino –e sobre tot– cheograficamén muito concreta. Se trata d’o topico mitificador d’a zona ozidental como portador d’as quintaesenzias d’a idetidat altoaragonesa. Ye a bisión que nusaltros clamamos d’o "canfranero", perque, se fa u no fa, coinzide con o itinerario d’ixa línia ferrobiaria. Ye ixe corredor soziocultural que en cada ocasión d’ozio empenta á ras chens d’a ribera d’Ebro e Uesca enta ra montaña, e que, como muito, bei en Ordesa o punto més oriental. S’ha de reconoxer que dimpués d’as prebatinas d’empizipios d’o sieglo XX que teneban á Benito Coll como prenzipal baledor, l’ambista més rezién que s’ha tenito de l’aragonés ye estato urbana e cheograficamén bien concreta: ozidental. Ye una bisión que ba discurrindo á la par d’ixe exe que naxe en Zaragoza, s’asola en Uesca e puya enta Samianigo e Chaca, tenendo como respeutibos santuarios e ideyals lingüisticos as bals d’Echo e de Tena (29).

En l’asoziazionismo de l’aragonés a més gran parti d’os suyos baledors pertenexen e han pertenexito á ixe espazio sozial. De modo que es altros dos terzios d’o territorio altoaragonés cuasi no han tenito més presenzia, en o sino d’ixe asoziazionismo, que a puramén testimonial d’a produzión dialeutal que d’ixas inotas tierras arribaba. Os cuadros, os mentors e tutors d’istos 30 años de dinificazión de l’aragonés no prozedeban ni teneban relazión con ixe gran ária que ye Sobrarbe, Ribagorza e a suya Tierra Baxa. O que alcaso a presona d’Ánchel Conte podés aber sinificato, de compensazión á ixe ebidén desequilibrio, se truncó –como ya s’ha dito– con a suya marcha e a posterior sequera literaria de 24 años (30).

Como quiera que siga, son muitos años sin una boz baledera que represente prezisamén o grueso d’a poblazión aragonesofona, e o paper que ísta pueda aber chugato en a confegurazión d’una koiné beritablemén común á os tres territorios istoricos. A falta d’una bisión de conchunto de tot l’Alto Aragón á la ora de bastir un aragonés común ha feito que muitas d’as esprisions abituals en ixos dos terzios d’o espazio istorico de l’aragonés no ayan tenito guaire presenzia en as prebatinas de protoaragonés común. Han faltato muitas locuzions, lesico, esprisions, frases feitas que denotan ixa cosmobisión montañesa e que fan que o endebido s’identifique con a luenga e a luenga lo identifique. Pero creyemos que bels exemplos baldrán millor que mil parolas. ¿Án son en o nuestro aragonés común ixas espresions de tan caro no..., guarda que..., no por zierto, si nunca, si no por,... regular, retraiu á..., si se descai, s’enzertó..., dimana de, igual se me tiene, no berdat, que bier tiene, ¡de qué parti!, ¡á que fin!, ya biengo!, torna y chira!... ¿Án ye en o nuestro aragonés común a sintasis que s’enmarca en ixas construzions? ¿Án ye en a nuestra protokoiné a semantica con que s’espresa? ¿Tanto costa dizir me pienso que, me se fegura que, estoi que, cuento que, me s’entrefá que, me s’entrefila que... etz, en cuentas d’ixe terne e artifizioso me prexino que? Creyemos que agora sí s’entiende o que querebanos dizir: o que choca de bel modelo d’aragonés común no ye que faigamos serbir arcaismos, oclusibas xordas interbocalicas, partizipios en –ato... no, o problema ye que ixe aragonés común sone artifizioso, desnaturalizato, como asinas en efeuto pasa en muitos casos.

Se á ixas graus mancanzas, fruito d’una ebidén falta d’imbestigazión, adibimos a gosadía con que, per exemplo, s’han cheneralizato localismos como bosar, a traza en que s’han creyato neolochismos tan desafortunatos como alazetal, literenco, e, sobre tot, insistimos, a sistematica tozolonería en os mals usos semanticos –que ya se rechistran en as primeras obras de protoaragonés común– de bocables como ficazio, alzar, tresbatir, alticamar-se, chuñir, esclatero ... (31) e no pocos més, ye normal que s’otienga asinas una respuesta de descontento entre os pocos aragonesofonos natibos sensibles, e més cuan a mayoria d’ístos, como ya s’ha bisto en os pocos exemplos d’o primer criterio, ni sisquiera beyen reflexatas en a fabla aragonesa as suyas formas propias.

L’aragonés común ye bisto en Ribagorza e Sobrarbe, e nos atribirinos á dizir en cheneral en tot l’Alto Aragón, como una mena de cosa disoziata d’o que els charran. En istos años s’ha creyato un binomio estraño: a fabla aragonesa ye una cosa imprezisa, no se sape se antiga, reconstruita u bella mena de parla ozidental elebata á ra categoría d’estándar, en tanto que as parlas propias son bistas como un elemento diferén, de forma que els creyen que fabla e aragonés son dos cosas diferens.

Per desgrazia en ixe binomio que emos contribuyito á creyar en istos años s’emparan con muita estruzia bels endebidos d’o estamento unibersitario ta sembrar biraca e atomizar encara més l’aragonés, pero tamién aquí ye an se refirman os esfensors a ultranza d’as parlas locals e os politicos que mantienen en dique seco una imprebable lei de luengas.

A situazión que trobamos güe ye d’una ebidén descompensazión sozial entre l’aragonés urbano, elaborato e libresco, e l’aragonés rural, eredato. En cuentas de creyar un fluxo comunicatibo entre os dos ambitos, entre os aragonesofonos natibos con conzenzia e os neoaragonesofonos, s’ha caito en una mena d’estratechia de pasibidat en que parex que qui ha de fer o esfuerzo d’amanar-se e d’entender ye o montañés. De nuebas os exemplos serán més clarificadors que no mil parolas: cuan s’han editato as dibersas obras d’autors dialeutals s’es puesto fer un poder perque as introduzions, estudios e cuentraportaladas d’os libros isen escritos á lo menos en un subestándar d’ixe ária concreta. En a situazión baladre en que naxeban as prebatinas d’un aragonés común ixo es fazilitato o entendimiento entre as dos partis, pero, en cuentas d'amanar-nos enta ras parlas reyals e locals, s'ha buscato que sigan els que faigan ixe amanamiento, que sigan els qui nos entiendan. Altro tanto podemos dizir de bels autos publicos, como zertámens literarios u trobadas concretas, en que tampoco no s’ha feito ixe esfuerzo d’espresar-se en a parla local. Nusaltros creyemos que aber-lo feito nos es fazilitato ro quefer en o momento de presentar una koiné. Iste criterio soziolingüistico nos remite de nuebas á o que dizibanos alto, en o primer criterio, sobre o menister d’aber creyato bels subestándars.

Como se bei, ixe esburzio sozial, insistimos, no s’ha produzito ex nihilo, s’ha produzito per a nuestra incapazidat d’amanar-nos á ras parlas bibas, de creyar una koiné fresca e plena de toz ixos elementos que denunziabanos a falta. O segundo fallo en que se cai bien á ormino ye o de qui han prebato de fer ixe amanamiento ta ras benas de l’aragonés e trafucan os rechistros de luenga. Como se sape tot idioma poseye rechistros d’uso sozials u diastraticos e rechistros de contesto u diafasicos. Ye de sobras conoxito entre os soziolingüistas que en o caso d’una luenga minorizata, en abanzato estato de glotofachia como l’aragonesa, l’uso s’encada en contestos bien concretos, de forma que o que més surte aquí e allá ye siempre un rechistro sozial coloquial, familiar en o diafasico u de tipo agro-ganadero en o diastratico. A rezién istoria no ha dixato més usos sozials á l’aragonés perque íste se ye quedato sin espazio bital, sin, dirinos, ecosistema an fer bebir totas as posibilidaz d’a luenga. Nos trobamos pos con un idioma esmicazato e entutato en uns rechistros bien concretos. O fallo aquí consiste en elebar istos rechistros á ra categoría d’estándar. Ye como se creyesenos que l’aragonés no puede poseyer rechistros altos, cultos. S’entenderá millor isto con bels exemplos, una cosa ye arena e altra ye espuña, una cosa ye labios e altra ye morros (32). En suma, l’aragonés ha de salir d’o corral, ha d’albandonar ixe cutiano tono festibo e ha de fer-se con o mesmo lesico unibersal que as altras luengas, empinzipiando con as romanzes.

4. Á modo de péndiz: bellas reflesions sobre a ortografía autual

Finalmén, no podebanos dixar de fer tamién unas considerazions creticas sobre a ortografía que de traza probisional se trigó en 1974 e que se ratificó en Uesca en o I Congreso ta ra normalizazión de l’aragonés en 1987. Creyemos que en o suyo momento cumplió una importán funzión sozial, perque caleba atorgar-li á l’aragonés una presonalidat, una identidat grafica, en suma una imachen que li das bella independenzia bisual. Cal entender l’adozión d’ixa grafía en o suyo contesto istorico. En 1987, cuan se ratifica, ye l’año en que o catalán en Aragón ba ganando presenzial sozial e ye tamién l’año en que a consellería de cultura recai en Josep Bada. L’asoziazionismo en pro de l’aragonés teneba un espezial intrés en aprobeitar ixa conchuntura ta prebar de que l’aragonés se’n benefiziás. Intresaba presentar una imachen de consenso e unidat, per meyo d’a normatibizazión grafica d’a luenga, debán d’as instanzias de poder politico, con l’asperanza de que ístas iban, per primer bez, á prener una autitut més resuelta respeuto á ra promozión de l’aragonés. Pero no fue asinas.

Pensamos que a custión d’a grafía no tien perque estar un tema tabú, perque en muitos idiomas s’ha plateyato bella bez a posibilidat d’introduzir reformas ortograficas. Ye un debate que se siente á ormino en luengas tan bezinas como ro franzés u en español de presonas tan dinas de credito como García Márquez cuan fazió publicas bellas opinions sobre cambios de bella grafía. En iste sentito son ilustratibas istas parolas de Jesús Tusón, catedratico de lingüística en a Universitat de Barcelona:

"...las normas no deberían entenderse nunca como dogmas inalterables, porque toda obra humana es perfectible y la ortografía se puede acoplar al estado ocasional de una lengua. Con todo, las revisiones ortográficas no podrán hacerse de golpe y de forma generalizada, sino que habrían de dosificarse con suavidad y en términos bien programados por la autoridad científica".

"Para toda lengua, pues, la unificación ortográfica es un logro colectivo y, como tal, implica renuncias sectoriales e individuales..."

"De alguna manera, el prestigio de una lengua (tanto si se quiere como si no) va ligado a una ortografía bien establecida y aceptada por todos de forma disciplinada, cosa que no excluye las propuestas de revisión surgidas entre los usuarios y, especialmente, entre los expertos" (33).

En efeuto, en bellas luengas a reforma ortografica no fue pas un problema, mudando mesmo per completo de caráuters, asinas tenemos o caso de bellas luengas de l’antiga orbita sobietica que albandonoron as grafias zirilicas, como ro romanés en Moldova que en 1992 s’achuntó á ra tradizión escrita latina que a luenga ya teneba en a bezina republica de Romania, u l’archiconoxito caso d’o turco que en Turquía albandonó en 1928 os caráuters escritos arabigos ta abracar tamién a grafía latina. Queremos dizir con isto que o debate entre nusaltros sobre a ortografía tamién ye bueno, que ye sano e ye preziso.

O nuestro parexer ye que a ortografía que femos serbir, encara muito choben, ha tenito bel sentito estratechico, como ya se diz alto, pero que en bellas cosas talmén l’ochetibo d’independenzia que se buscaba con ella no aiga feito en a imachen publica de l’aragonés o efeuto que s’asperaba. Podrinos siguir una miqueta a línia de criterios antes menzionatos e ilustrar asinas o que pretendemos dizir. Se femos comparanzas d’a nuestra ortografía con a d’as altras luengas bezinas, constatamos como compartimos soluzions comuns, asinas tanto en oczitano, en italiano, en sardo, en rumanche como en o español sefardí, u chudeyo-español, s’ha preszindito tamién d’una -h- que se consideraba innezesaria, mesmo en os primers años d’a reforma fabriana d’o catalán o propio Pompeu Fabra yera d’o parexer que ixa letra eba d’eliminar-se d’a grafía d’a luenga bezina, pero a tradizión podió més. De modo que en a eliminazión d’a -h- creyemos que s’enzertó e con buen criterio. Se siguimos con ixe mesmo criterio de lingüistica romanica comparata en a suya grafía, biyemos que cuan arringleramos una serie paradigmatica de bocables cultos d’o tipo Embergadura, Imbestigazión, Serbizio, Unibersidá... u bozes patrimonials de fondo común romanico, como bibir, güellamos que, per cuentra, l’aragonés ye l’unico d’os treze romanzes autuals en que s’ha preszindito d’o grafema -v- . Consideramos que aquí no fue una ideya enzertata ta l’aragonés eliminar ixa letra, perque, se quiera u no, se trata d’una luenga neolatina e no puede sustrayer-se á tota una tradizión que garra altra luenga chirmana no ha albandonato. O feito que de treze luengas romanzes, doze mantiengan a -v- e sólo que nusaltros la eliminemos, nos desepara d’ixa casa común que ye a Romania e fa que sin garra duda a nuestra grafía choque á muitos güellos. Creyemos que ye prezisamén per iste punto concreto per o que no pocas presonas se muestran eszeuticas debán d’una ortografia que se torna asinas pintoresca, estraña, per no dizir inculta.

Se aplicamos un criterio istorizista e un altro de representazión dialeutal emos d’asumir que a tradizión escrita antiga e dialeutal, dende as Coplas de Santa Orosia dica os autors dialeutals prebios á ra grafía d’o 74, s’han serbito d’una grafía que encara que siga deutora d’o castellano ha marcato, se quiera u no, bella tradizión que no podemos inorar de tot. Se trata d’una grafía d’a que podemos mantener bels elementos, como ro debandito. Se, finalmén, tornamos á inzidir en un criterio soziolingüistico, constataremos que os tres criterios anteriors bienen á reforzar iste zaguero. Semos debán d’una grafía de muito peso fonetizista que no ha cuallato entre os montañeses e que s’alparta d’a més biella tradizión romanica. Creyemos que planteyar, como se fazió, a ortografía de l’aragonés en terminos de trigar entre un criterio fonetico u un altro etimolochico fue muito estremato, se podría aber agafato un camín més intermeyo. Asinas, coinzidimos con Juan Carlos Moreno Cabrera, catedratico de lingüistica en a Universidad Autonoma de Madrid cuan diz:

"Hay dos criterios esenciales para determinar la coherencia de los sistemas ortográficos: el fonético y el etimológico. El etimológico parece más aconsejable, por no estar tan atado a las contingencias del cambio fonético de las lenguas y por posibilitar un tratamiento más igualitario de todas las variedades de una lengua que usan un mismo sistema ortográfico" (34).

Creyemos que l’aragonés abría d’adotar-se d’una reforma ortografica que planteyás una soluzión de compromís entre a que benimos usando istos trenta años, (en reyalidat entre os que escribimos en aragonés común e bels pocos autors dialeutals ya que o resto no la usa pas). Una soluzión de compromís, dizimos, que mantienga o que consideramos que ye un erenzio positibo, (asinas pasa con a eliminazión d’a -h-, talmén a grafía -z- debán d’as bocals -e- e -i- ) pero que tornás á recuperar tamién o erenzio d’a tradizión dialeutal e istorica. Asinas, per exemplo, se podría, como dizimos, recuperar a -v- , siempre (como a -b- ) estritamén etimolochica, alcaso recuperar a grafía meyebal -ny-, u escribir en toz es casos a –t final, ya que no ye de guaire sentito escribir chiquet, mozet, tot, cuan dizimos chiqué, mozé, to e no fer-lo con berdat, ziudat... (35) (que fuen as formas istoricas e encara son bibas en a Bal de Benás). L’aragonés ganaría en prestichio e imachen e ya dengún nos se fería a mofla escribindo universidat en cuentas d’unibersidá, servizio en cuentas de serbizio, u investigazión en cuentas d’imbestigazión. Pensamos que en isto, estando conserbadors, millorarinos en publico, e de cara á ra comunidat zientifica internazional, a buena imachen de l’aragonés. Creyemos, como afirma Josep Mª Nadal, catedratico d’istoria d’a luenga en a Universitat de Girona:

"En la construcció de LA LLENGUA les normes tenen un paper determinat, diguin el que diguin els que s’entesten a voler esborrar la prescripció de la teoria lingüística. I les normes, fetes ara per a una llengua escrita que és llegida visualment i amb ben poca relació amb l’oralitat, poden ser tan artificials com calgui. Podria molt ben ser, encara que sembli estrany, que el conservadorisme fos, en aquest cas, un bon company del progrés" (36).

Ye per ixo que, como remate á istas reflesions sobre criterios en a estandarizazión de l’aragonés, proposamos tamién un debate asusegato e consensuato sobre ista ortografía que gosamos benir usando en as zagueras tres decadas (poquet tiempo ta una luenga). Manimenos, no creyemos, como sí pasa con a estrutura morfosintatica e a semantica de l’aragonés, que siga iste o tema més urchén, pero tampoco no podemos tapar-nos os güellos e as orellas debán de bellas manifestazions de aragonesofonos natibos, con as que semos parzialmén d’alcuerdo (as negretas son nuestras):

"Ortografía más retirada de lo robillo etimoloxico que de lo fonetico y que, por ixo, creba con todos los testimonios escritos dende siempre en aragonés y amuestra un sintiu de clara distinción si la comparamos con las empleadas por todas las suyas vecinas lenguas romanicas".

"En l’acabanza y pensando por deván de todo en la posible unidá de l’aragonés, convidamos dende aquí a los que s’espresan en la modalidá común ta que tornen a considerar lo empleo de la ortografía ‘castellana’, u tradicional..." (37)

5. Conclusions

Dimpués d’esposatos es cuatre criterios referenzials, ye dizir, representazión territorial, coderenzia interdialeutal, coderenzia istorica e autitut soziolingüistica, resumimos en os siguiens puntos as mancanzas de l’aragonés literario d’istos zaguers trenta años.

Primero: d’un costato s’ebidenzia en istos años un conoximiento incompleto de l’aragonés patrimonial per falta de treballos e d’estudios, como ta poder prener dezisions estandarizaderas.

Segundo: d’altro costato s’ebidenzia en ixe protomodelo d’aragonés común l’abuso de localismos, per tal de deseparar-nos de formas coinzidens con a luenga ofizial, de neolochismos feitos aprezisatamén, e una ripa de mals usos tanto en a sintasis como en a semantica.

Terzero: á tot lo dito s’achunta una ortografia que no aduya. En caso de que os altros dos puntos s’esen cuidato agora ixo no importaría tanto, pero en os momentos presens ye un punto negatibo més que adibir-be.

L’asoziazionismo per a dinificazión de l’aragonés s’ha trobato en istos años en un contornillo, en un dilema; d’un costato o pueblo que tien l’aragonés como luenga patrimonial e d’altro o estamento unibersitario e politico.

Creyemos que no ye menister abundar-ie més, pensamos que queda pro claro ro nuestro minsache e a boluntat que nos anima. Boluntat que ye esautamén a mesma que animó á os pioners d’a segunda dinificazión de l’aragonés. Nos será bien útil leyer á proposito d’isto unas parolas escritas, agora fa ya binte años, parolas que suscribimos per completo e d’as que marcamos en negreta aquels puntos que consideramos que encara son sin biyer-se cumplitos:

"Frente al empobrecimiento progresivo de las hablas locales, el aragonés literario trata de presentar una lengua que, precisamente siendo fiel hasta el extremo a las características de los dialectos aragoneses, sea sin embargo un instrumento suficiente y capaz para la expresión de cualquier contenido. Es decir, no sólo una lengua familiar, local, rural, limitada en sus posibilidades y en sus recursos expresivos y gramaticales.

Tal concepción supone, pues, en síntesis, ver la lengua aragonesa como un todo, como un corpus que a pesar de los resquebrajamientos se enriquece en un proceso de convergencia, tendiendo a un aragonés literario común. Como un proceso abierto, aglutinador, enriquecedor, que parte siempre desde dentro mismo del complejo de dialectos locales empobrecidos, hacia un suprasistema. Pero no un suprasistema ya hecho y supuesto, sino haciéndose, sin terminar nunca de hacerse, que se realiza precisamente en la práctica real de las hablas locales y a partir de ellas." (38)

En suma, concluyimos con a ebidenzia de que ixe mutuo prozeso no s’ha cumplito, que cada begata més se constata una nefasta dualidat entre a Fabla=imbenzión artifiziosa e l’Aragonés=parlars patrimonials. Sin dixar de balurar as cosas enzertatas d’istos años e pensando en o futuro de l’aragonés semos creticos con o que s’ha feito.

Encara semos, per tanto, muito lueñes d’ixos buens sentimientos que se teneban en o pasache reproduzito. O modelo autual d’aragones amenesta d’un repaso completo, d’una rebisión ta aliberar-lo d’as multiples mancanzas e foratos que presenta. Entendemos que fer-lo antes no fue posible de tot (per falta d’estudios, de monografías...) pero agora ixo ya no bale: os dibersos foratos cal soluzionar-los luego.

En relazión con ixe prozeso de reconsiderazión e rebisión cretica que propugnamos, semos d’o parexer que alcaso se podés planteyar entre toz nusaltros a posibilidat d’encargar á bella autoridat zientifica de relebanzia a elaborazión d’una proposizión d’estandarizazión de l’aragonés e mesmo o suyo parexer, e alternatibas, respeuto á l’autual ortografía. No podemos inorar que esisten, respeutibamén, os esistosos prezedens d’os profesors Heinrich Schmid (Unibersidat de Zurich) con o Rumanche e de Xavier Lamuela (Unibersidat de Tolosa) con o Friulano. Una altra posibilidat ye a que en febrero de 2001 ha trigato ro sardo, formando una comisión d’estudiosos d’a luenga sarda e d’a planificazión lingüistica baxo a presidenzia d’o profesor Eduardo Blasco Ferrer (Unibersidat de Cagliari), e que dió como fruito un completo proyeuto d’estandarizazión morfosintatica e grafica: a Limba Sarda Unificada (LSU).Ye una alternatiba que suposaría neutralidat e guarenzia zientifica, de cara á toz es seutors implicatos en a nuestra luenga autotona, como son, més que més, os usuarios de l’aragonés e os estudiosos d’a luenga, que, con diferens sensibilidaz e parexers muestren preocupazión per a suya salbaguarda e dinificazión.

Entendemos, finalmén, que cal conzentrar toz es esfuerzos en o par I+D, ye dizir: Imbestigazión, perque fa falta una autuazión dezidita d’imbestigazión de toz os parlars que quedan sin estudiar e de toz os archibos que quedan sin esculdufrar, e Desarrollo en dos bersans; a paranza d'imbestigadors que abanzen en ixe prozeso de conoximiento de l’aragonés e de cuadros dozens que sepan amostrar-lo en condizions. Pensamos que cal fer os posibles per recuperar o contauto con totas as partis que tienen que alportar o suyo parexer, que cal dialogar, que cal fer un esfuerzo d’amanamiento con as asoziazions e nucleyos de treballo d’aragonesofonos natibos e tamién con bels seutors d’o mundo academico, con miras á buscar o bien de l’aragonés. En iste esfuerzo toz abrinos de saper fer conzesions e reblar en o que no siga o fundamental: a recuperazión de l’aragonés, ya que o conoximiento total d’a luenga no ye patrimonio de dengún, creyemos que ye més bien en o escambio de parexers e bisions diferens an l’aragonés puede fer-se fuerte.

Cal treballar á meyo e largo plazo, que a chen no se piense que a Luenga Estándar puede fer-se con prisas, emos de prebar que siga una beritable luenga restituyita. Perque a reyalidat, a cruda reyalidat, ye que l’aragonés s’estingue á garras templatas e li quedan pocos años de bida, en muitos puestos ya ha desaparexito. O futuro només puede conzebir-se fendo muita fayena en as línias debanditas, cal abocar tot ixe treballo menzionato tamién á fruitos concretos como son una gramatica e un dizionario normatibo. Á ra finitiba, fer de l’aragonés una luenga de futuro, encara que en ixe futuro sigamos (u sigan) 100, 200 u 1000 presonas, perque se ixe reduzito grupo ha rezebito alabez un aragonés en farcha sí tendrá posibilidaz de legar-lo á nuebas chenerazions e potenziar-lo, pero se per cuentra siguimos en a indefinizión autual, imos á legar una escarcata que será de tot imposible fer tornar á una nueba bida con fidelidat á o que no fa guaires decadas fue.

Binéfar-Villanueva de Galligo, otubre de 2001.
Chabier Tomás Arias
Chusé Raúl Usón

6. Bibliografía

ALIAGA, José Luis e ARNAL, María Luisa. Textos lexicográficos de Benito Coll   (1902-1903) presentados al Estudio de Filología de Aragón. Edición y estudio. Libros Pórtico, Zaragoza, 1999.
ALVAR, Manuel. El habla del campo de Jaca, C.S.I.C.Salamanca, 1948.
CONTE, Ánchel et alia. El aragonés: identidad y problemática de una lengua. Ed. Librería General, Zaragoza, 1982.
CONTE, Ánchel. No deixez morir a mía voz, Barcelona, Col. El Bardo, 1972.
FELIU, Francesc e JUHER, Cristina. La invenció de les llengües nacionals. Quaderns Crema, Barcelona, 1999.
INTXAUSTI, Joseba, Euskera, la lengua de los vascos. Elkarlanean. Donostia, 1992. Pp. 185-187.
LIA RUMANTSCHA. Il rumantsch. Le rhéto-romanche. Coira, 1991.
MORENO CABRERA, Juan Carlos. La dignidad e igualdad de las lenguas, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
MOTT, Brian. Nuevas precisiones sobre el verbo fer en el habla de Gistaín. AFA
LII-LIII. 1996-1997. Institución Fernando el Católico. ZARAGOZA, 1997.
NAGORE LAÍN, Francho. Sospiros de l’Aire, Publicaciones de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1971.
NAGORE LAÍN, Francho. Cutiano Agüerro, Luesia, Publicaciones Porvivir Independiente, 1977.
PARECER Y DEMANDAS DE LO GRUPO D’ESTUDIOS DE LA FABLA CHESA, Val d’Echo, Güesca, chulio, 1991.
TUSÓN, Jesús. La Escritura. Una introducción a la cultura alfabética. Oscatedro, Barcelona, 1997.
VICENTE DE VERA, Eduardo. Garba y augua, Zaragoza, Ed. Litho-Arte, 1976.

7. Referenzias

1-TOMÁS ARIAS, Chabier e USÓN, Chusé Raúl, L’aragonés de Ballebroto, Ribera de Fiscal, A Solana, Ballibió e Bal de Puértolas, treballo d’imbestigazión que, presumiblemén, será publicato per o IEA.

2-ALIAGA, José Luis e ARNAL, María Luisa, Textos lexicográficos aragoneses de Benito Coll (1902-1903) presentados al Estudio de Filología de Aragón. Edición y estudio, Libros Pórtico, Zaragoza, 1999.

3-Poco dimpués d’a suya muerte, en 1932, toz es treballos e os cuadernos de campo suyos se depositan per a suya bidua en a Unibersidat de Burdeus. Sosprendenmén iste archibo, de capital importanzia ta l’aragonés, ye estato inorato dende alabez en Aragón, Alvar en fa una menzión en l’AFA de 1954, pero ye o filologo catalán Artur Quintana qui difunde a notizia sobre a esistenzia d’ixos papers, cuan los menziona en a G.E.A., tomo XI, p. 3005: "Una parte considerable de los materiales dialectológicos allegados por este autor se conservan inéditos en la universidad de Burdeos." Dimpués torna á mostrar o suyo interés per ixe archibo publicando una relazión d’o que sobre Aragón se i troba: "El Fons Joseph Saroïhandy de la biblioteca interuniversitaria de Bordeus", Rolde nº 41-43, diciembre de 1987. pp. 69-70. En ixe articlo emprezipia dizindo con muita razón: "En aquest Aragó nostre tan oblidadís de si mateix ens cal recuperar moltes coses i entre elles també la figura de Jöseph Saroïhandy, el primer que es va ocupar cientificament de l’aragonés i del català a l’Aragó, que no és pas poc".

4-Consziens que isto nos s’esmui d’as mans, perque son morindo es zaguers millors informadors, semos xamplando as nuestras encuestas lingüisticas ta zonas perifericas de Sobrarbe, como son a Baxa Ribagorza, Balle Rodellar, Bal de Nozito, Bal d’os Lucars... A nuestra intenzión ye que toz ixos treballos s’editen en un tiempo breu.

5-Per exemplo, en bels puntos d’o Sobrarbe e a Ribagorza, antes d’a guerra, encara yera común, entre os suchetos de més edat, l’uso d’elementos como: tota, més, per, perque, nusaltros, els, aquels, es, altro, cuatre, parlar...

6-A protokoiné feita, parte de l’aragonés parlato pero iste aragonés encara se conox poco, per o que s’abusa de localismos, se fan mals usos semanticos, neolochismos sin guaire fortuna... asinas que ye normal que, dende dibersos seutors sozials, se malfíe u se tiengan autituz ostils enta ixe modelo.

7-Nos semos referindo á ra Gramática de la lengua aragonesa de Francho Nagore. Editorial Librería General, Zaragoza, 1977. Gramatica d’a que dimpués se’n han feito cuatre edizions més.

8-En o primer caso tenemos a istorica replega de lesico, a més completa ta par d’alabez, que suposa o Diccionario aragonés de Rafael Andolz. Zaragoza, Ed. Librería General, 1977. Se trata d’una ferramienta que ha feito muita onra pero que cal manullar con tiento per a suya indiscriminata inclusión de catalanismos e oczitanismos con una grafía no propia, asinas como bels bulgarismos e meyebalismos. De modo que ye més una obra de dialeutolochía que un bocabulario de referenzia. En o segundo caso nos referimos á o Dizionario de Chusé Aragüés. Zaragoza, Ligallo de Fablans de l’Aragonés, 1989. Ye una interpresa en que l’autor s’arrisca á creyar neolochismos unilateralmén e d’una forma que creyemos de tot temeraria. Tamién caldría zitar aquí o C.D.Rom de Roberto Cortés que contién no pocos foratos e imprezisions.

9-A pleyade grausina ye densa: Dámaso Carrera, ferrero como ro suyo contemporánio Cleto, ye con muito l’autor més estacable pero no podemos oblidar os nombres d’altros autors que escribirán toz en o Llibré d’a capital ribagorzana: Marcelino Gambón, Vicente Castán, Vicente Barrós, Vicén Lacambra... més en o sur trobamos en Estada á mosen Enrique Bordetas e l’abogau estadillano Bernabé Romeo. A esistenzia d’ista chenerazión de literatos populars, á escarramanchons entre os sieglos XIX e XX, asinas como toz os que produzirán a suya obra en os años d’a posguerra (Francisco Castillón, Tonón de Baldomera...) dica os nombres més autuals (Luisón de Fierro, Baldirón d’el Rac e Ana Tena) s’entiende sólo se tenemos en cuenta que l’aragonés ribagorzano ye en reyalidat l’unico dialeuto literario con una tradizión de sieglos, tradizión que se remonta á ixas pastoradas d’o XVIII d’as que amés d’as que conoxebanos, como as de Besians, Perrarruga, Torres u Capella, cal sumar a feliz troballa rezién d’as de Foradada, Grustán e Benabén.

10-"El cometido de una Academia regional debe limitarse a escogitar aquella variedad lingüística que esté más generalizada y reúna mejores condiciones literarias, para que sirva de pauta a todos los escritores que quieran dedicarse al cultivo del lenguaje del País en que nacieron, estableciendo así la armonía y la unidad que deben prevalecer en los trabajos literarios escritos en un dialecto determinado" en ALIAGA e ARNAL, p. 90.

11-Se trata d’a colla que escribe El aragonés; identidad y problemática de una lengua. Zaragoza, Librería General, 1982.

12-Con tota ra buena boluntat de marcar a rica dibersidat de parlars que constituyiban alabez l’aragonés se recurre á una eszesiba dialeutalizazión en as dentratas. En ixos años ixas denominazions de grausino, estadillano, navalés... podeban tener una funzión concreta, pero creyemos que no podemos siguir con iste discurso atomizador e remitirnos á os tres dialeutos constitutibos d’os que –en tot caso– beluna d’ixas parlas constituyen subdialeutos. Cal elaborar una dialeutolochía completa que contemple es dialeutos istoricos e no tienga en cuenta ixa moderna dialeutalizazión fruito d’a diglosia e a rezién glotofachia.

13-No podeba estar d’altra forma. Ni o capital umano ni as zircunstanzias premitiban més. Se femos una güellada á un articlo que se publica l’año d’a reunión d’a peña El cachirulo constataremos que sólo esistiban meya dozena de monografías sobre parlars aragoneses (Alvar, Badia, Kuhn, Haensch...) e uns pocos bocabularios, se beiga: "Nuestra Fabla Aragonesa. Información bibliográfica, 1ª serie" Andalán nº 42, 1 junio 1974, Zaragoza.

14-Sobre ixo ye intresán leyer, en una entrebista d’a epoca á Francho Nagore, as inchenuas ideyas sobre l’aprendizache (e per tanto a dozenzia) que ta par d’alabez se teneban:"-¿Es difícil aprender la "fabla"? –No. Se puede hablar al cabo de un mes, con sólo dedicarle dos horas diarias." Heraldo de Aragón de 26 d’abiento de 1974. Ye de dar que con ixe radito tiempo ye imposible aprender bien, ni l’aragonés ni garra altra luenga, e muito menos trasmitir-lo en condizions. Manimenos asinas se fazió, e asinas ye dica güe cuan podemos biyer como, entre bellas presonas, se contina fendo clases sin tener guaire competenzia lingüistica.

15-No podeba estar d’altra forma perque ixe Alto Aragón rural que bibioron Coll e Saroïhandy yera alabez en abanzato prozeso d’aculturizazión, patindo gradualmén totas as consecuenzias d’os cambios sozials que comportoron o enorme deszenso demografico e o progresibo desmantelamiento d’a cultura e soziedat montañesa. En una situazión asinas ye de dar que sólo d’un ambito urbano podeba organizar-se una dinificazión de l’aragonés. Manimenos iste aragonés, no l’oblidemos, fue siempre una luenga proletaria e se trobaba á faltar ixa bisión proletaria, tan prezisa ta entender bien os betuperios d’a luenga, dende adintro d’a propia tierra.

16-Istas reflesions que agora femos publicas no son pas barucas nuestras, son a consecuenzia d’un prozeso d’autocretica presonal e de tratar muitos años con os montañeses. De feito, ye menister dizir-lo, son cuasi as mesmas reflesions que puedan fer, que fan, os pocos aragonesofonos natibos que tienen bella conzenzia lingüistica.

17-Benito Coll, que encara podió sentir ixe aragonés d’o primer terzio de sieglo, lo diz bien claro: "En el Alto Aragón, en realidad no hay más que un dialecto del que han nacido algunas variedades que se usan en comarcas diferentes." ALIAGA e ARNAL, p. 91. Aquí cal capir que per dialeuto se refiere a ‘luenga’ á ‘sistema lingüistico’. Més taibán, l’abogato binefarense diz: "A poco que uno se fije verá inmediatamente la hermandad dialectal de las variedades habladas en la provincia de Huesca, pues tienen tanto de común como las ramas procedentes de un mismo tronco". Pág. 122.. "A la vista de estos ejemplos podemos pensar en una antigua unidad del dialecto altoaragonés. Unidad rota en época históricamente no muy lejana. La primitiva unificación se perpetúa en rasgos comunes a dialectos aragoneses hoy dispares –cheso o ansotano y hablas de Broto o Fiscal-; estos rasgos no se dan aislada y esporádicamente, sino que la toponimia se encarga de enlazar con eslabones apenas perceptibles las rupturas que la acción del castellano ha producido". Manuel Alvar, El habla del Campo de Jaca, p.130.

18-"Bien es verdad que si tales premios aglutinan a los pocos escritores en aragonés, se mueven generalmente en una órbita muy alejada del verdadero hablante del pueblo, que ni escribe ni lee en aragonés, dado que ni siquiera tiene una conciencia muy clara de su lengua". El aragonés: identidad y problemática de una lengua, p. 110.

19-Sospiros de l’aire de Francho Nagore. Publicaciones de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1971. No deixez morir a mía voz de Ánchel Conte. Barcelona, Col. El Bardo, 1972. Garba y augua de Eduardo Vicente de Vera. Zaragoza, Ed. Liho-Arte, 1976 e Cutiano agüerro de Francho Nagore. Luesia, Publicaciones Porvivir Independiente, 1977.

20-Creyemos que ixos son es tres dialeutos constitutibos de l’aragonés, güe cuasi de tot desarticulatos fueras d’o més oriental, e que o clamato semontanés ye consecuenzia de l’atemperazión que os dos primers dialeutos bienen sufrindo en ixa bulnerable tierra plana dende fa sieglos. Ye ebidén que o dialeuto oriental presenta una gran presonalidat, en o fonetico con a palatalizazión d’os grupos cultos -cl-, -fl- e -pl-, u en o morfolochico con as formas berbas de perifrastico, o cherundio u as primeras presonas de plural. Dende o punto de bista d’o lesico iste dialeuto e o sobrarbenco, u zentral, son bien afins, desapartando-se en bels bocables d’as parlas ozidentals. Asinasmesmo, o sobrarbenco presenta en as parlas de montaña una mayor conserbazión de soluzions foneticas propias, uns particularismos en a morfolochía berbal u l’uso cuasi cheneral de l’articlo ro, que tanto define o espazio de l’ária zentral, pero en altras cosas s’aprosima sin duda á l’ozidental. Per o tanto no se puede parlar, istoricamén, d’o semontanés como dialeuto, ya que en as tierras baxas de Ribagorza -Ribera d’a Zinca- se parló ribagorzano e en o Semontano e Monegros s’estendilló (como se bei per o lesico) a parla d’o Sobrarbe, d’a mesma forma que més enta ozidén trobamos formas d’as bals.

21-Ye de dar que entendemos per ixe subdialeuto o parlar de transizión charrato en os tres lugars d’a Bal de Chistau, ya que es d’a Comuna ya dentran en o dialeuto zentral e mostran muitas semellanzas con o parlar de Ballibielsa.

22-En ixe congreso se trigan as formas zentrals guipuzcoano-labortano-nabarras, alueñando-se-ne d’os dialeutalmén e cheografica estrimers bizcaíno e suletino.

23-Os dandalos d’a luenga literaria se reproducen tamién en os dibersos testos no literarios en l’aragonés d’a epoca, se beiga per exemplo en iste anunzio d’a rebista Rolde, como embudia entre a preposición per e por: "En o R.E.N.A. menestamos ser mas chen ta ser eficazes en a luita por a cultura nuestra. Informate n’o alpartau 4077 de Zaragoza." (ROLDE nomero espezial de raso n’aragonés. Marzo 1979). "N’o R.E.N.A. menesten ser mas chen ta ser más eficazes n’a luita per a nuestra cultura. Informa-te en l’alpartáu 4077 de Zaragoza." (ROLDE nomero espezial III Jornadas contra la emigración. ¿¿?? 1979).

24-Ye, se fa u no fa, o que Benito Coll pensaba ya en l’alba d’o sieglo XX: "Yo abrigo el convencimiento íntimo de que el actual dialecto alto-aragonés difiere muy poco del hablado en la época del Compromiso de Caspe, y fundo esta creencia mía en el aislamiento en que quedaron sumidas nuestras montañas, pues apenas llegaron a ellas el flujo y reflujo de los grandes acontecimientos políticos (…), en que nunca tuvo carácter oficial; en la falta de literatos y personas doctas que lo cultivaran y lo hicieran evolucionar ." Pp 50-51.

25-Ixo ye o que se desprende d’as parolas que Francho Nagore fa en a introduzión d’a suya gramatica cuan diz: "No cal tampó chemecar por o que se’n ese puesto salbar y s’ha trafegau. Bi ha qu’aconortar-se con o qu’agora en emos". p. 21. U as d’istos bersos d’o poemario Cutiano agüerro que els solos parlan: "De cada parabra muerta / d’a nuestra biella fabla / prexinaremos milenta / que tornen à suplantá-la". p. 78.

26-Vid. ALIAGA e ARNAL, p. 50..

27-Ibídem. p. 51

28–MOTT, Brian, Nuevas precisiones sobre el verbo fer en el habla de Gistaín. AFA LII-LIII. 1996-1997. Institución Fernando el Católico. ZARAGOZA, 1997 pp. 125-126.

29-Un exemplo aneudotico d’isto ye cuan no fa guaires meses d’escribir istas linias, tot fendo a parola amigablemén con Francho Nagore, á ra pregunta d’án beyeba el a buega con os elementos de transizión orientals nos dizió que n’o barranco de Xate (en Ballebroto).

30-Manimenos o suyo retorno ye estato fecundo e ha esclatato como en primabera una flor plena de polen.

31-O dandalo en os usos semanticos lo tenemos exemplificato en ista propia Trobada con dos bocables, entrestallada e rechira; o primer termino fa parti en reyalidat d’una perifrasis con fer que sinifica fer-se una clucadeta, per o que entrestallada ye propiamén una siesta. O correuto, creyemos, sería escanso. En cuanto á rechira no creyemos que siga més claro que busqueda u busca, pesquisa u imbestigazión. Altros problemas son o d’a inclusión de bozes locals no altoaragonesas, exemplificato en medrana, cuan a boz patrimonial altoaragonesa ye miedo e a creyazión de neolochismos que, entendemos, correspondería millor á una comisión espezializata, asinas como es organismos que á ixe efeuto ya esisten en o mundo d’as luengas romanicas e que tenés en cuenta cómo s’han feito en ixas luengas bezinas més que no dixar-lo á ra imbentiba presonal. Serbirán como referenzia esclarexedera istas parolas en relazión con a luenga sarda: "Formazioni di nuovi termini quanto impossibili altre soluzioni, comunque d’accordo (o con criteri analoghi) con istituzioni di terminologia e industrie della lingua (Unione Latina, TermCat, TermRom, progetto Unione Europea TermLand e TermStar" se beiga en www.limbasarda.it/standard18.htm. Un paradigma d’o desproposito semantico que nos preocupa ye a famosa camiseta que fa bels años se bendeba con o siguién testo: "A chen que dixa tresbatir a suya fabla ye emprinzipando á amortar-se como pueblo", o que ta un natibo bendría á traduzir-se como "La gente que deja extraviar su habla/lengua está empezando a extinguirse/apagarse como pueblo".

32-Sobre iste punto ya s’albirtió seriamén años ta zaga, se leiga a comunicazión "A traduzión en Aragonés: problemas y endrezeras de futuro" de Chusé Inazio NABARRO, Francho NAGORE e Chabier TOMÁS, en as Autas d’as Primeras Chornadas sobre a traduzión, en Lo Grau. Zaragoza, IEA-Gara d’Edizions, 1998, pp. 97-102.

33-TUSÓN, Jesús, La Escritura. Una introducción a la cultura alfabética. Oscatedro, Barcelona, 1997, p. 113.

34-MORENO CABRERA, Juan Carlos, La dignidad e igualdad de las lenguas. Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 180-181.

35-E que ye a forma que de cabo cuan emplega siñá Chusta e reculle Saroïhandy en Escuaín e Sercué.

36-NADAL, Joseph Maria, "Normativa i història de la llengua", en La invenció de les llengües nacionals, a cura de Francesc FELIU i Cristina JUHER, Quaderns Crema, Barcelona, 1999, p.37.

37-Parecer y demandas de Lo Grupo d’Estudios de la Fabla Chesa, Val d’Echo (Güesca), chulio, 1991

38-El aragonés: identidad y problemática de una lengua, pp. 108-109.

Prenzipal Adibir web Escribe-nos Rechistra-te Qui somos
Diseño feito ta Internet Explorer y 800x600
© 2002-2010 Charrando.com

Rechistra-te:


Rechirar en Charrando.com 


 
 Pachina empezipie
 Adibir en faboritos
 Recomienda-nos
 Escríbe-nos
 Qui somos